Inloggen Gratis Aanmelden
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Je gebruikersnaam is niet je e-mailadres!
Wachtwoord vergeten?
Gratis Aanmelden

Algemene Voorwaarden


Artikel 1. Definities


1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. BiedenOpVakantie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: BiedenOpVakantie gevestigd aan de Keppelseweg 13 te Doetinchem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 09149129, bekend bij de belastingdienst onder BTW-nummer: NL091253056B01.

b. gebruiker: diegene die zich via de website registreert;

c. product: het product welke BiedenOpVakantie middels de veiling aanbiedt;

d. arrangement: het arrangement zoals een vakantie, entreebewijs voor musical, pretpark of evenement, diner, reis of hotelovernachting dat door een aanbieder via de veiling wordt aangeboden;

e. waarde cheque: een waarde cheque, cadeau bon of tegoed bon;

f. aanbieder: het bedrijf die via de veiling een arrangement aanbiedt;

g. veiling: de online veiling die door BiedenOpVakantie wordt georganiseerd en die via de website aan gebruikers ter beschikking wordt gesteld;

h. winnaar: de gebruiker die de winnaar van een veiling is geworden;

i. website: de website www.BiedenOpVakantie.nl waarop veilingen ter beschikking worden gesteld.


Artikel 2. Algemeen


2.1. De hier genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen BiedenOpVakantie en de gebruiker en op het gebruik van de website.

2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3. Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.

2.4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door BiedenOpVakantie vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de gebruiker na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.


Artikel 3. Registratie


3.1. Om gebruik te kunnen maken van de veiling dient de gebruiker zich te registreren op de website. Het aanmaken van een account is gratis.

3.2. De gebruiker verbindt zich ertoe bij de registratie zijn correcte naam, adres en andere gevraagde gegevens te verstrekken. BiedenOpVakantie is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen als gevolg van de verstrekking van onjuiste gegevens.

3.3. Het account is persoonlijk en niet overdraagbaar.

3.4. Iedere gebruiker dient 18 jaar of ouder te zijn. De diensten op de website worden niet aangeboden voor personen die de leeftijd van 18 nog niet hebben bereikt. Alsmede mag geen ander persoon instaan voor een persoon onder de 18 jaar oud.

3.5. De gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en inloggegevens. De gebruiker dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden.

3.6. Het is niet toegestaan meerdere accounts aan te maken.


Artikel 4. Website


4.1. BiedenOpVakantie garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat deze tekortkomingen verholpen kunnen worden.

4.2. BiedenOpVakantie is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de website.

4.3. De gebruiker erkent dat BiedenOpVakantie het recht heeft de toegang tot de website of een specifieke functie daarvan te blokkeren.


Artikel 5. Gebruiksvoorwaarden


5.1. De website is slechts toegankelijk voor bij BiedenOpVakantie geregistreerde gebruikers, die op grond van de Nederlandse wetgeving gerechtigd zijn juridisch bindende overeenkomsten te sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn de veilingen nimmer toegankelijk voor minderjarigen of voor personen die van het gebruik van de website tijdelijk dan wel definitief zijn uitgesloten. Indien de gebruiker niet voldoet aan deze voorwaarden, verzoekt BiedenOpVakantie de gebruiker geen gebruik te maken van de website. BiedenOpVakantie is bevoegd om naar eigen inzicht het gebruik van de website te verbieden.

5.2. Gebruiker gaat akkoord met het concept dat deze een artikel (gedeeltelijk) aankoopt in de vorm van biedpunten. De veilingfunctie maakt het mogelijk om een artikel met korting aan te kopen. Indien een aankoop in biedpunten geen winnend resultaat tot gevolg heeft dan heeft een gebruiker het recht zijn aankoop af te ronden door middel van het kiezen van een artikel en een eventuele bijbetaling te doen.

5.3. Bij gebruik van de website dient de gebruiker zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden. Tevens raadt BiedenOpVakantie het gebruik van mobile devices (tablet en/of telefoon) af.

5.4. Het is de gebruiker niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.

5.5. De gebruiker is verplicht, indien zich wijzigingen in zijn gegevens dan wel omstandigheden voordoen deze wijzigingen onverwijld via zijn account aan BiedenOpVakantie door te geven.

5.6. Het is de gebruiker niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van BiedenOpVakantie of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

5.7. Indien de gebruiker in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, de overeenkomst, wet- en regelgeving, de rechten van derden schendt of onrechtmatig jegens BiedenOpVakantie handelt, dan is de gebruiker aansprakelijk voor alle schade die BiedenOpVakantie daardoor lijdt en is BiedenOpVakantie gerechtigd de gebruiker de toegang tot de veiling te ontzeggen en/of het account van de gebruiker te blokkeren.


Artikel 6. Aanbod en verzendkosten


6.1. Kennelijke verschrijvingen en drukfouten zijn niet bindend voor BiedenOpVakantie noch voor de aanbieder.

6.2. Alle op de website vermelde prijzen voor producten die via de veiling gewonnen worden zijn inclusief btw en handelingkosten. De prijzen van producten die niet via de veiling gekocht worden (middels reguliere aankoop) of van producten die aangekocht worden middels het verrekenen van verspeelde biedpunten zijn exclusief handelingkosten.

6.3. Elke beslissing tot deelname aan een veiling als resultaat van op de website verkregen informatie is voor de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker.


Artikel 7. Biedpunten


7.1. Om een bod uit te kunnen brengen op de veiling, dient de gebruiker te beschikken over digitale biedpunten. Een biedpuntpakket kan gekocht worden door in te loggen op de website en het bestelproces te doorlopen.

7.2. Het aankopen van biedpunten geeft nimmer het recht op een product. Met biedpunten kunnen enkel biedingen worden gedaan op veilingen. Een korting worden verkregen d.m.v. een verspeelde biedpuntenpakket in te keren.

7.3. Het plaatsen van een bod op de veiling kost 1 biedpunt, tenzij op de website anders is aangegeven. Door het plaatsen van een bod wordt de prijs van het product of arrangement met € 0,01 verhoogd, tenzij een bod meerdere biedpunten bevat.

7.4. Gebruiker krijgt bij zijn eerste aankoop één (1) enkele maal 50% korting op zijn eerste aankoop in de vorm van een biedpuntenpakket. Conform artikel 3.6 is het niet toegelaten meerdere accounts aan te maken, hierdoor is het tevens verboden om meerdere malen gebruik te maken van de 50% korting regeling dan wel onder een andere, dan wel onder dezelfde account. Mocht een gebruiker; door misbruik te maken van technische kunsten (zie artikel 5.3) vaker van deze korting gebruik maken dan zal gebruiker genoodzaakt zijn de volledige aankoopbedragen alsnog te voldoen. Mocht gebruiker hieraan geen gehoor geven dan behoudt BiedenOpVakantie zich het recht voor een deurwaarder in te schakelen, alsmede geveilde artikelen niet te leveren.

7.5. BiedenOpVakantie behoudt zich het recht voor om bestellingen van biedpunten op enig moment te annuleren en het factuurbedrag te restitueren op een door gebruiker op te geven bankrekeningnummer. Hierbij zullen alle uitgebrachte biedingen geannuleerd worden.


Artikel 8. Werking van de veiling


8.1. Gedurende de veiling gaat de prijs van het product of arrangement per bod omhoog. Bij ieder bod wordt de looptijd van de veiling met een bepaald aantal seconden verlengd.

8.2. Indien de gebruiker na het verstrijken van de looptijd van de veiling de laatste is die een bod heeft geplaatst, dan is de gebruiker de winnaar van de veiling. De winnaar van de veiling heeft de keuze om:

a. hetgeen via de veiling wordt aangeboden af te nemen; of

b. het bedrag waarvoor het product of arrangement geveild is in biedpunten te ontvangen.

8.3. De winnaar dient binnen 48 uur na het winnen van de veiling het product betaald te hebben. Indien de winnaar niet of te laat betaalt, dan kan de winnaar geen aanspraak meer maken op het product.

8.4. Indien daartoe dringende redenen bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van BiedenOpVakantie, behoudt BiedenOpVakantie zich het recht voor een veiling vroegtijdig te beëindigen.

8.5. Door een bod uit te brengen op de veiling verklaart de gebruiker de prijs, die door het uitbrengen van het bod ontstaat, te betalen voor het product of arrangement indien de gebruiker de laatste bieder is. Een uitgebracht bod is te allen tijde onherroepelijk, kan niet door de gebruiker worden ingetrokken of ongedaan worden gemaakt.


Artikel 9. Levering en leveringstermijn


9.1. Het product wordt opgestuurd naar het door de winnaar opgegeven adres.

9.2. De vermelde leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.

9.3. Indien BiedenOpVakantie het product niet binnen 30 dagen na de beëindiging van de veiling kan leveren, dan heeft de winnaar het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Indien de winnaar de overeenkomst ontbindt, dan betaalt BiedenOpVakantie eventueel reeds betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na de ontbinding.

9.4. Het risico van het product gaat over op de winnaar op het moment dat het product aan de winnaar bezorgd is.


Artikel 10. Waarde cheque


10.1. Indien de winnaar heeft aangeklikt dat hij ermee akkoord gaat dat de waarde cheque wordt geleverd voor het verstrijken van de ontbindingstermijn dan wordt de waarde cheque onverwijld na het winnen van de veiling aan de winnaar geleverd.

10.2. BiedenOpVakantie is niet aansprakelijk voor schade indien de levering van de waarde cheque mislukt als gevolg van het opgeven van een onjuist (e-mail)adres.

10.3. Op een waarde cheque die BiedenOpVakantie of de aanbieder per mail aan de winnaar verstrekt (of door deze te laten downloaden) kan een uitgiftedatum en/of een einddatum van de geldigheid worden vermeld.

10.4. Als een bepaalde periode of een bepaald evenement in de aanbieding is vermeld, eindigt de geldigheid van de waarde cheque na die periode of na het evenement, tenzij anders is vermeld.

10.5. Indien de winnaar in de vermelde periode of op de overeengekomen datum geen gebruik maakt van de op de waarde cheque vermelde dienst, dan komt de waarde cheque te vervallen en kan de winnaar geen gebruik meer maken van de waarde cheque.

10.6. De winnaar kan de geleverde waarde cheque niet inwisselen voor geld.

10.7. De waarde cheque kan slechts eenmaal worden verzilverd.

10.8. Het is de winnaar verboden de waarde cheque te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren of na te maken.


Artikel 11. Arrangement


11.1. Ieder aanbod door een aanbieder wordt gedaan onder de voorwaarde van beschikbaarheid. Dit betekent dat de aanbieder niet verplicht is om aan de winnaar het arrangement te leveren waarop de winnaar heeft geboden, indien het arrangement niet meer beschikbaar is. BiedenOpVakantie streeft er uiteraard naar dit soort situaties te voorkomen. Indien het arrangement onverhoopt niet meer beschikbaar is, dan hoeft de winnaar de prijs voor het arrangement niet te betalen. Indien de prijs reeds betaald is, dan wordt de prijs terugbetaald. Daarnaast wordt het aantal biedpunten die de winnaar heeft verbruikt door het plaatsen van biedingen op het arrangement bijgeschreven op het account van de winnaar.

11.2. Het is mogelijk dat het arrangement enkel wordt aangeboden voor een bepaalde periode of een bepaalde dag.

11.3. Indien de winnaar om wat voor reden dan ook geen gebruik maakt van het arrangement, dan is noch de aanbieder noch BiedenOpVakantie tot enige restitutie verplicht.

11.4 Indien de aankoopwaarde van een arrangement de aangegeven winkelwaarde van een arrangement overstijgt, valt het aan de gebruiker dit overige bedrag te voldoen. Indien de gebruiker geen bijbetaling wenst te verrichten wordt het de klant mogelijk gemaakt om een ander arrangement met dezelfde of een lagere winkelwaarde naar keuze te selecteren.


Artikel 12. Positie van BiedenOpVakantie


12.1. BiedenOpVakantie is nimmer verantwoordelijk voor teksten en/of afbeeldingen en/of foto’s opgenomen in het aanbod die afkomstig zijn van aanbieders. Indien het aanbod niet overeenkomt met hetgeen de aanbieder werkelijk heeft geleverd, dan is BiedenOpVakantie hiervoor niet aansprakelijk en dient de winnaar de aanbieder hierop aan te spreken.

12.2. Arrangementen worden aangeboden door aanbieders en niet door BiedenOpVakantie. De winnaar erkent dat BiedenOpVakantie geen partij is bij de overeenkomst tussen de winnaar en een aanbieder. Het betreden van het bedrijf van de aanbieder en/of het gebruik maken van het arrangement geschiedt op eigen risico. BiedenOpVakantie aanvaardt geen enkel aansprakelijkheid voor enig ongeval.

12.3. De betaling van het arrangement verloopt via BiedenOpVakantie, tenzij bij de productspecificaties anders is vermeld.

12.4. BiedenOpVakantie is op geen enkele wijze jegens de gebruiker verantwoordelijk voor het gedrag, uitingen, informatie verstrekkingen, etc., van een aanbieder.

12.5. Indien de aanbieder zijn verplichtingen jegens de winnaar niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, dan is dat een zaak tussen de winnaar en de aanbieder en dan dient de winnaar zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de aanbieder.


Artikel 13. Ontbindingsrecht koopovereenkomst Artikelen


13.1. De winnaar heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de koopovereenkomst te ontbinden, het zogenaamde ontbindingsrecht. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de winnaar de bestelling van BiedenOpVakantie heeft ontvangen.

13.2. Wil de winnaar gebruik maken van zijn ontbindingsrecht, dan dient de winnaar dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling aan BiedenOpVakantie kenbaar te maken.

13.3. Nadat de winnaar een beroep heeft gedaan op zijn ontbindingsrecht, dient de winnaar het product binnen 14 dagen terug te sturen, mits ongebruikt, onbeschadigd en onveranderd en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking.

13.4. De winnaar dient het pakket dat hij terugstuurt voldoende te frankeren.

13.5. Zijn de geretourneerde producten beschadigd, incompleet of gebruikt, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat BiedenOpVakantie overeenkomstig artikel 13.8 aan de winnaar betaalt.

13.6. Indien de winnaar de koopovereenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de gebruiker.

13.7. Het risico van de retourzending rust bij de winnaar, tenzij het product door BiedenOpVakantie bij de winnaar wordt opgehaald.

13.8. BiedenOpVakantie zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de winnaar een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht reeds betaalde gelden (aankoopprijs + de afleveringskosten) restitueren. De afleveringskosten worden niet aan de winnaar terugbetaald indien de winnaar een deel van de bestelling wel houdt.


Artikel 14. Retouradres


14.1. Het adres waarnaar de producten teruggestuurd dienen te worden, wordt middels een email aan de klant gecommuniceerd.


Artikel 15. Ontbindingsrecht overeenkomst tot het verrichten van diensten


15.1. De winnaar doet expliciet afstand van het recht de overeenkomst tot de levering van digitale biedpunten) binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst te ontbinden.

15.2 Aankopen in de vorm van digitale biedpunten kunnen echter wel geretourneerd worden indien een biedpuntenpakket onaangetast en in zijn volledigheid geretourneerd kan worden.


Artikel 16. Garantie


16.1. Indien op een product een fabrieksgarantie wordt gegeven, dan wordt dit op de website bij de productspecificaties vermeld. De fabrieksgarantie komt de winnaar toe onverminderd de rechten die de wet de winnaar toekent.

16.2. De garantie van het product loopt via de fabrikant, tenzij anders is aangegeven. Op verzoek van BiedenOpVakantie dient de winnaar i.v.m. de garantie een kopie van de factuur van het product aan BiedenOpVakantie te verstrekken.


Artikel 17. Intellectuele eigendomsrechten


17.1. De teksten, foto’s, beelden, (data)banken, handels- en domeinnamen, merken en logo’s op de website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan BiedenOpVakantie of aan de aanbieder. Het is strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BiedenOpVakantie de informatie op de website op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

17.2. De gebruiker zal geen handelingen verrichten die in strijd zijn met de intellectuele eigendomsrechten van BiedenOpVakantie , haar licentiegever of de aanbieder.

17.3. Geen enkele publicatie van beeldmateriaal mag worden bewerkstelligd zonder expliciete schriftelijke toestemming van BiedenOpVakantie.


Artikel 18. Aansprakelijkheid


18.1. De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten. BiedenOpVakantie is niet aansprakelijk voor dergelijke onjuistheden en/of fouten.

18.2. De werking van de website kan onderbroken worden door bijvoorbeeld een storing of onderhoud. BiedenOpVakantie is niet aansprakelijk voor schade bij een tijdelijke onbeschikbaarheid van de website.

18.3. BiedenOpVakantie kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. BiedenOpVakantie zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf kunnen leiden tot verstoorde gegevens. BiedenOpVakantie is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.

18.4. BiedenOpVakantie is niet aansprakelijk voor onjuistheden in fotografisch materiaal of afbeeldingen van een arrangement, beschrijvingen van een arrangement en andere omschrijvingen die op de website worden weergegeven, die zijn aangeleverd door de aanbieder.

18.5. BiedenOpVakantie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het door de aanbieder niet dan wel niet naar behoren nakomen van zijn verplichtingen jegens de winnaar.

18.6. BiedenOpVakantie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een door de gebruiker toegepaste gebruikersnaam en wachtwoord. BiedenOpVakantie kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de gebruiker.

18.7. De winnaar vrijwaart BiedenOpVakantie tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de overeenkomst tussen de winnaar en de aanbieder.

18.8. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de winnaar kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. BiedenOpVakantie is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

18.9. BiedenOpVakantie is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met of vanwege het product of schade aan het product door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing of doordat het product verkeerd is gemonteerd of geïnstalleerd.

18.10. BiedenOpVakantie is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

18.11. BiedenOpVakantie aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de gebruiker voor indirecte- of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) verlies van gegevens, derving van winst, omzet of gemiste besparingen.

18.12. Indien BiedenOpVakantie aansprakelijk mocht zijn jegens de gebruiker voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BiedenOpVakantie beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag.


Artikel 19. Overmacht


19.1. BiedenOpVakantie is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, virusinfectie en computervredebreuk door derden, verkeersstoring, weersinvloeden, internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop BiedenOpVakantie geen (beslissende) controle kan uitoefenen.


Artikel 20. Aankopen in biedpunten


20.1 Gebruiker gaat akkoord met en neemt tevens kennis van het feit dat de veiling van een product slechts ter promotie van het product dient. De veiling als zodanig stelt enkel de mogelijkheid het product met korting te bemachtigen voor.

20.2 Indien biedingen geen winnend resultaat tot gevolg hebben kan gebruiker geen aanspraak maken op het product voor een andere prijs dan de winkelwaarde.

20.3 Gebruiker rust altijd de mogelijkheid om een product naar keuze aan te kopen voor de winkelwaarde aangegeven op de website.

20.4 Indien een gebruiker een product wenst aan te kopen kan deze ervoor kiezen om de prijs van één enkel biedpunten pakket te verrekenen met de winkelwaarde van het aan te kopen product. Dit wil zeggen dat elke aankoop in biedpunten een gedeeltelijke aankoop op een product voorstelt.


Artikel 21. Klantenservice en nieuwsbrief


21.1. Voor vragen over de veiling of het indienen van een klacht, kan de gebruiker contact opnemen met de klantenservice van BiedenOpVakantie . De klantenservice van BiedenOpVakantie is op de volgende wijzen bereikbaar:

Via het postadres: Keppelseweg 13, 7001 CE Doetinchem, Nederland

Via het e-mailadres: info@BiedenOpVakantie.nl

21.2 Indien een gebruiker zich wenst uit te schrijven voor de nieuwsbrief kan deze dat tevens aan bovenstaande adressen doorgeven.


Artikel 22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


22.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

22.2. Alle geschillen tussen de gebruiker en BiedenOpVakantie zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar BiedenOpVakantie gevestigd is. De gebruiker heeft 1 maand de tijd nadat BiedenOpVakantie zich schriftelijk jegens de gebruiker op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.


 Privacyverklaring van BiedenOpVakantie


BiedenOpVakantie, gevestigd aan Keppelseweg 13, 7001 CE Doetinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens voor de website https://BiedenOpVakantie.nl:

BiedenOpVakantie, Keppelseweg 13, 7001 CE Doetinchem, tel. +31 851304961


Persoonsgegevens die wij verwerken

BiedenOpVakantie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BiedenOpVakantie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- BiedenOpVakantie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

- BiedenOpVakantie volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

- BiedenOpVakantie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming


BiedenOpVakantie neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BiedenOpVakantie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens worden na je laatste inlog 7 jaar bewaard om je te kunnen helpen met een goede beleving van onze website. Deze termijn van 7 jaar wordt verlengd wanneer je nog ongebruikte geldige biedpunten hebt. Wettelijke bepalingen kunnen echter leiden tot een verlenging van deze termijn.


Delen van persoonsgegevens met derden


BiedenOpVakantie deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BiedenOpVakantie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt BiedenOpVakantie jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Dit betreft bedrijven die er zorg voor dragen om jouw opdracht op de plaats van je gekozen bestemming te krijgen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


BiedenOpVakantie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. BiedenOpVakantie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics

Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BiedenOpVakantie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@BiedenOpVakantie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

BiedenOpVakantie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


BiedenOpVakantie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@BiedenOpVakantie.nl